Regulamin usługi Georandka dla klientów sieci Orange.

obowiązuje od 2014.01.01 do dowołania

1. Regulamin Usługi Georandka w Orange” (dalej „Regulamin„) określa zasady świadczenia usługi „Georandka”, dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej przy pomocy telefonu komórkowego, dalej „Usługa„.

2. Usługę świadczy Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN (w pełni wpłacony), (NIP 852-10-13-334) dalej „Dostawca”. Dostawca jest podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie w usłudze o podwyższonej opłacie oraz podmiotem świadczącym usługę o wartości wzbogaconej, wymagającą przetworzenia danych o lokalizacji Klienta.

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 • Usługa – usługa „Georandka w Orange”, świadczona przez Dostawcę usługa oparta o usługę telekomunikacyjną o podwyższonej opłacie, dostępna dla Klientów, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, umożliwiająca Użytkownikom nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami usługi, umieszczanie w tej Usłudze informacji i komentarzy oraz treści w celu udostępnienia ich innym Użytkownikom usługi, w ramach której dodatkowym świadczeniem jest usługa Lokalizacji LBS (Location Based Service). Usługa oparta jest o komunikację SMS i Serwis dostarczane przez Dostawcę. Z Usługi można również skorzystać poprzez Aplikację, stworzoną przez Dostawcę, a udostępnianą Klientowi przez Orange Polska.
 • Klient – abonent w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. z dnia 19 września 2005 roku lub abonent oferty na kartę w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na kartę z dnia 1 stycznia 2013r., który skorzystał z oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 • Orange Polska – Spółka pod firmą „Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02–326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, (NIP 526-02-50-995), zwana dalej „Orange Polska”..
 • Użytkownik usługi / Użytkownik – Klient będący osobą fizyczną powyżej 18 lat, która skutecznie zarejestrowała się w Usłudze zgodnie z działaniem opisanym § 3.
 • SMS – Short Message System, system krótkich wiadomości tekstowych.
 • SMS MT – Short Messaging Service Mobile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru, z którego wysyłane są SMS MT.
 • Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska.
 • Serwis – serwis internetowy udostępniony pod adresem www.orange.georandka.pl w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych.
 • Aplikacja mobilna -udostępniany Klientowi przez Orange Polska program stworzony i utrzymywany przez Dostawcę działający na telefonie Klienta, umożliwiający korzystanie z Usługi. Jeśli telefon Klienta wyposażony jest w odbiornik GPS aplikacja umożliwi Dostawcy dokładniejszą lokalizację w oparciu o technologię GPS za zgodą Klienta. W przetwarzaniu danych o położeniu telefonu w oparciu o GPS nie uczestniczy Orange Polska, dane są przesyłane z Aplikacji mobilnej do Dostawcy.
 • APN – Access Point Name – nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.
 • GPS – Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską.
 • Lokalizacja LBS – Location Based Service – system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM.
 • Konto / Konto Użytkownika -dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu się miejsce w Usłudze, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Usłudze, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Usłudze (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług Dodatkowych).
 • Wartość Konta / Wartość Konta Użytkownika – wartości dodane do Konta Użytkownika w wyniku aktywacji Usług Dodatkowych; sposób przyznawania wartości jest opisany w tabeli 1 § 4.
 • Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta klienta w Usłudze, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych.
 • Nick Rozrywka – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze z Aktywnym Pakietem Rozrywka, jaka została przez niego przybrana na etapie aktywacji Pakietu Rozrywka, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych.
 • Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Usługi, które udostępniane i prezentowane są innym Użytkownikom Usługi w Serwisie, poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej oraz w postaci SMS.
 • Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Usługi, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Dostawcę za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usługi.
 • Usługa Dodatkowa – dodatkowa odpłatna usługa: Konto Cykliczne Standard, Konto Cykliczne VIP, Pakiet Cykliczny Rozrywka, Pakiet Wiadomości, Pakiet Tworzenia Zaproszeń, Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń, Pakiet Dodatkowych Zdjęć, Pakiet Dodatkowych Zainteresowań, Chat, Chat Sam na Sam, Reklama Profilu, Dopasowania, Tryb Incognito, Podobam się, Zmiana Nicka (nazwy użytkownika), Zmiana Nicka w Rozrywce, Zmiana Numeru Telefonu, których reguły przyznawania i ponoszenia opłat opisane są w tabeli 1 w § 4.
 • Konto Free – dostępne dla wszystkich Użytkowników, w którym bez ponoszenia opłat uzyskują dostęp do podstawowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 4,
 • Konto cykliczne Standard – Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli w § 4 w ramach Aktywnego Konta Cyklicznego Standard.
 • Aktywne Cykliczne Konto Standard – status polegający na włączeniu Konta Cyklicznego Standard, zgodnie z tabelą 1 w § 4i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Konta Cyklicznego Standard.
 • Konto Cykliczne Vip – Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 4w ramach Aktywnego Konta Cyklicznego Vip.
 • Aktywne Konto Cykliczne Vip – status polegający na włączeniu Konta Cyklicznego Vip, zgodnie z tabelą 1 w § 4i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Konta Cyklicznego Vip.
 • Pakiet Cykliczny Rozrywka -Usługa Dodatkowa dostępna dla Użytkowników z Aktywnym Kontem Cyklicznym Standard lub Aktywnym Kontem Cyklicznym, Vip, którym będzie naliczana dodatkowa cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 4w ramach Aktywnego Pakietu Cyklicznego Rozrywka.
 • Aktywny Pakiet Cykliczny Rozrywka – status polegający na włączeniu Konta Rozrywka, zgodnie z tabelą w 1 w § 4 i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Pakietu Cyklicznego Rozrywka.
 • Pakiet Wiadomości – Dodaje Użytkownikowi możliwość wysłania wiadomości do innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Pakiet Tworzenia Zaproszeń – Dodaje Użytkownikowi możliwość stworzenia zaproszeń wystawianych dla innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4..
 • Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń – Dodaje Użytkownikowi możliwość wyszukiwania zaproszeń innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Pakiet Dodatkowych Zdjęć – Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zdjęć do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Pakiet Dodatkowych Zainteresowań – Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zainteresowań do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Chat – możliwość nawiązania konwersacji z innym lub innymi Użytkownikami przy wykorzystaniu kanału SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w § 4.
 • Chat Sam na Sam – możliwość nawiązania konwersacji z innym Użytkownikiem Pakietu Cyklicznego Rozrywka przy wykorzystaniu kanału SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w § 4.
 • Reklama Profilu – Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz połączeń z Aplikacji Mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w § 4.
 • Dopasowania – Dodaje Użytkownikowi dodatkowe informacje o procencie dopasowania przeglądanych przez niego Profili innych Użytkowników oraz dostęp do listy Użytkowników z najwyższym dopasowaniem, zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Tryb Incognito – Dodaje Użytkownikowi możliwość ukrywania swojej aktywności w Usłudze (dla innych Użytkowników jest zawsze jako ‘niepodłączony’ oraz nie pozostawia śladu odwiedzając inne Profile) zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Podobam się – Dodaje użytkownikowi możliwość oznaczania Profili innych Użytkowników jako te, które mu się spodobały zgodnie z tabelą 1 w § 4. Ta informacja będzie widoczna tylko dla Użytkownika oznaczającego i oznaczonego.
 • Zmiana Nicka – Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Zmiana Nicka w Rozrywce – Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka zgodnie z tabelą 1 w § 4
 • Zmiana Numeru Telefonu –Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany nazwy numeru telefonu zgodnie z tabelą 1 w § 4.

§ 2

Zasady Korzystania z Usługi

1. Aby skorzystać z Usługi należy się zarejestrować zgodnie z postanowieniami § 3.

2. Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów.

3. Lokalizacja LBS karty SIM w telefonie Klienta może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarze pokrycia zasięgiem Mobilnej sieci Orange.

4. Jeden Klient może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz dla jednego numeru telefonu.

5. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 9, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome.

6. W celu pobrania od Orange Polska Aplikacji mobilnej należy:

a. wysłać SMS z jedną z następujących treści: APLIKACJA, AP, APP na numer 80020 (koszt 0 zł). W odpowiedzi Klient otrzyma od Orange Polska wiadomość SMS z linkiem lub

b. wejść z telefonu na adres: www.orange.georandka.pl/app

Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł za pomocą Mobilnej sieci Orange pobrać od Orange Polska Aplikację mobilną.

Aplikację mobilną można pobrać od Orange Polska także z konta Orange Polska na wybranych platformach z aplikacjami mobilnymi.

7. Jeśli Klient pobiera Aplikację mobilną od Orange Polska, Orange Polska udziela mu niewyłącznej licencji na trwałe zwielokrotnianie Aplikacji mobilnej na swoim urządzeniu końcowym i korzystanie z niej zgodnie z Regulaminem. Licencja w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Użytkownika do korzystania z programu komputerowego zawartego w Aplikacji mobilnej, które to uprawnienia wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Za pobieranie Aplikacji mobilnej oraz dalsze z nich korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za transmisję danych GPRS zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług.

9. Z momentem połączenia się Aplikacji mobilnej z serwerami Dostawcy, Klient komunikuje się z Dostawcą i korzysta z Usługi świadczonej przez Dostawcę we własnym imieniu.

10. Dostawca gwarantuje działanie usługi na telefonach, których lista dostępna jest w Serwisie.

§ 3

Rejestracja w Usłudze

1. Klient może się zarejestrować w Usłudze u Dostawcy w jeden z następujących sposobów:

a. poprzez założenie konta na stronie internetowej Serwisu, dalej „Konta Klienta” zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,

b. przez komunikację SMS, poprzez aktywowanie dowolnej Usługi Dodatkowej zgodnie z działaniem opisanym w tabeli 1 w § 4,

c. przez komunikację SMS, poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści GR na numer 80200 (koszt SMS 0zł),

d. poprzez założenie konta z poziomu Aplikacji mobilnej dalej „Konta Klienta„, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.

2. Następnie Użytkownik na założonym Koncie może uzupełnić swój Profil o rok urodzenia, płeć, Nick oraz płeć szukanych Użytkowników.

3. Po zakończeniu działań opisanych w § 3 ust. 2 Klient, aby skorzystać z Usługi, powinien wyrazić Orange Polska wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i udostępnienie przez Orange Polska danych o lokalizacji telefonu komórkowego wraz z kartą SIM Klienta do Dostawcy, poprzez wysłanie SMS na numer 8007 z hasłem „ZGODA GR” (koszt SMS to 0zł) dla Klientów. Na podstawie tej zgody, Orange Polska będzie każdorazowo w odpowiedzi na zapytanie od Dostawcy – aż do wycofania przez Klienta zgody – przetwarzać dane w zakresie danych o lokalizacji karty SIM Klienta wyłącznie w celu udostępnienia tych danych Dostawcy, który we własnym imieniu będzie świadczyć Usługę w oparciu o dane geolokalizacyjne Klientów (tzw. usługę o wartości wzbogaconej). Dane o lokalizacji Klienta Orange Polska będzie przetwarzać każdorazowo tylko przez czas niezbędny do technicznego przesłania danych do Dostawcy. Później Orange Polska nie będzie przetwarzać udostępnionych danych. Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z Usługi.

4. Zakończenie działań opisanych w pkt 1 powyżej, tj. rozpoczęcie procesu Rejestracji do Usługi Georandka przez Klienta jest równoznaczne z (i) akceptacją niniejszego Regulaminu (ii) oraz zgodą na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych i treści SMS wysyłanych przez Klienta w toku działania Usługi w zakresie niezbędnym do obsługi Usługi.

§ 4

Opłaty w Usłudze, Usługi Dodatkowe

1. Użytkownik może aktywować jedną z Usług Dodatkowych w celu dostępu do dodatkowych opcji Usługi.

2. Sposoby aktywacji usług wskazuje tabela poniżej. Użytkownik powinien wysłać SMS na jeden z wymienionych numerów SMS Premium – w zależności od wybranej Usługi Dodatkowej, którą chce aktywować:

Tabela1 (tylko dla użytkowników sieci Orange)

Locon_GeoRandka_Regulamin-4

*Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne odnowienie wartości opisanych w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta” wskutek otrzymania płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego i o cenie określonej w kolumnie „Komenda aktywacji, numer, cena brutto” dla aktywowanego Konta Cyklicznego Standard, Vip i Pakietu Rozrywka, liczony jest od momentu aktywacji; doładowane wartości są widoczne na Koncie Użytkownika przez wskazany w tabeli „okres aktualizacji”. Dla pozostałych Usług Dodanych podany okres oznacza przez jaki czas wartości opisane w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta” będą dostępne na Koncie Użytkownika.

3. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Usług Dodatkowych innych niż Konta Cyklicznego Standard, Vip i Pakietu Rozrywka, o których mowa w tabeli z ust.2 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium wartości opisane w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta” kumulują się na Koncie Użytkownika, chyba że opis wartości stanowi inaczej. W przypadku Konta Cyklicznego Standard, Vip i Pakietu Rozrywka ponowna próba aktywacji dla już aktywnej Usługi Dodatkowej spowoduje odesłanie informacji, że Usługa Dodatkowa jest już aktywna.

4. W okresach aktualizacji Konta Cyklicznego Standard, Vip i Pakietu Rozrywka podanego w tabeli 1 wraz z otrzymaniem płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego za każdym razem pobierana jest opłata w wysokości określonej w kolumnie „Okres ważności i aktualizacji, cena brutto”, a na Koncie Użytkownika odświeżane są wartości opisane w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta”. Niewykorzystane wartości nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się).

5. W przypadku migracji z Konta Cyklicznego Standard do Konta Cyklicznego Vip oraz z Konta Cyklicznego Vip do Konta Cyklicznego Standard w trakcie trwania cyklu niewykorzystane wartości opisane w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta” pozostaną na Koncie Użytkownika. Nowo aktywowane Konto Cykliczne zacznie obowiązywać od kolejnego okresu aktualizacji (cyklu) z tabelą z ust 2. Aktywacja wartości oraz pobieranie opłaty dla obowiązującego Konta Cyklicznego zostaje wstrzymana do czasu wyłączenia nowego Konta Cyklicznego. W przypadku rezygnacji przez klienta z nowego Konta Cyklicznego przywrócone zostanie klientowi poprzednie Konto Cykliczne. Pakiet Cykliczny Rozrywka jest aktualizowany niezależnie od okresu aktualizacji Konta Cyklicznego Standard i Vip.

6. W przypadku jednoczesnego posiadania wartości przyznanych z Konta Cyklicznego Standard, Vip, Pakietu Rozrywka oraz pozostałych Usług Dodatkowych innych niż ww., w pierwszej kolejności wykorzystywane są wartości zawarte w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka, następnie Koncie Cyklicznym Vip, Koncie Cyklicznym Standard, a na końcu wartości z innych Usług Dodatkowych niż ww. Konta / Pakiety Cykliczne.

7. W przypadku aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi „Komenda aktywacji, numer, cena”), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Konto (Pakiet) Cykliczne Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu.

8. Przy każdej aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego Użytkownik Usługi wraz z momentem otrzymania płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego zostanie obciążony opłatą wskazaną w tabeli 1 powyżej (kolumna „Okres ważności i aktualizacji, cena”).

9. Aktywacja Konta Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Konto (Pakiet) Cykliczne w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Orange Polska właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

10. Korzystanie z Konta (Pakietu) Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Konta (Pakietu) Cyklicznego zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej sieci Orange właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

11. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie „Komenda dezaktywacji, numer, cena” w tabeli 1 powyżej.

12. W przypadku Abonenta oferty na kartę (prepaid), warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie w momencie przyjścia płatnego SMS-a przychodzącego, zgodnie z regulaminem „SMS PR MT – Przychodzący SMS Specjalny”, wystarczającej ilości środków na koncie, w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem.

13. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Konta (Pakietu) Cyklicznego Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z regulaminem „SMS PR MT – Przychodzący SMS Specjalny” w oparciu o płatne SMS-y przychodzące do momentu rezygnacji z serwisu opartego o płatne SMS-y przychodzące. Zasady rezygnacji z serwisu opartego o płatne SMS-y przychodzące opisane są w regulaminie „SMS PR MT – Przychodzący SMS Specjalny” – jednym ze sposobów rezygnacji jest wysłanie przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS). Użytkownik Usługi aktywujący Konto (Pakiet) Cykliczne jest świadomy, że w związku z działaniem usługi „SMS PR MT – Przychodzący SMS Specjalny” po aktywacji Usługi każdorazowo wraz z otrzymaniem SMS-a z numeru określonego w Tabeli 1 dla aktywowanego przez niego Konta (Pakietu) Cyklicznego, zostanie obciążony kosztem otrzymania płatnego SMS-a przychodzącego. Częstotliwość otrzymywania SMS-ów oraz koszt ich otrzymania wskazane są w tabeli 1 powyżej w kolumnie „Okres ważności i aktualizacji, cena”.

14. W celu dezaktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego należy wysłać, z numeru telefonu, który został wykorzystany do aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli1 powyżej w kolumnie „Komenda dezaktywacji, numer, cena” na numer podany w tabeli w kolumnie „Numer SMS” („Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto / Pakiet Cykliczne”). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Konto (Pakiet) Cykliczne powoduje dezaktywację Konta (Pakietu) Cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Orange Polska, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Orange Polska. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto (Pakiet) Cykliczne Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą dezaktywację Konta (Pakietu) Cyklicznego. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, jest naliczana opłata zgodnie z planem taryfowym danego Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej.

15. Możliwa jest również dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego poprzez każdy inny sposób rezygnacji z subskrypcji płatnych SMS-ów przychodzących opisany w regulaminie „SMS PR MT – Przychodzący SMS Specjalny”.

16. Nie jest możliwa dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego z innego numeru telefonu niż numer telefonu, z którego Użytkownik uprzednio aktywował dane Konto (Pakiet) Cykliczne.

17. Konto (Pakiet) Cykliczne mogą aktywować tylko Klienci, którzy nie mają założonej blokady płatnych SMS-ów przychodzących (MT) lub innej blokady uniemożliwiającej otrzymanie płatnego SMS-a przychodzącego o danej wartości (dalej „Blokada”). Klient, który ma założoną Blokadę w sytuacji próby aktywacji Subskrypcji otrzyma w odpowiedzi SMS informujący o niemożliwości aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego. Każdy Abonent lub Użytkownik może zlecić zdjęcie Blokady, takie zlecenie może być złożone wyłącznie za pomocą Orange on-line lub kontaktu z Orange Biurem Obsługi Klienta, po dokonaniu autoryzacji

18. Dostawca oświadcza, że dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika, ale opłacony okres korzystania z Konta (Pakietu) Cyklicznego. Klient może korzystać z Konta (Pakietu) Cyklicznego do końca okresu ważności, z tym że po dezaktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego nie dojdzie do kolejnego odnowienia Konta (Pakietu) Cyklicznego. Dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego nie skutkuje także wyłączeniem usługi. W tym celu należy postępować zgodnie z działaniem opisanym w § 5.

19. Szczegółowy opis usług telekomunikacyjnych Orange Polska typu SMS MT, w oparciu o której działa Konto (Pakiet) Cykliczne, reguluje „Regulamin SMS PR MT – Przychodzący SMS Specjalny”, który dostępny jest na stronach Orange.pl

20. Pozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Orange Polska właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

§ 5

Usuwanie konta, Wycofanie zgody na lokalizację

1. W celu usunięcia Konta, należy wysłać SMS-a o treści USUN KONTO na bezpłatny numer 80020 (0 zł). W SMS zwrotnym usługa potwierdzi usunięcie Konta.

1. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 automatycznie wyłącza wszystkie aktywne Pakiety Cykliczne zgodnie § 4 ust. 14.

2. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika niewykorzystane wartości bezzwrotnie przepadają oraz wszelkie informacji zapisane na Koncie Użytkownika zostają usunięte.

3. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 nie wycofuje udzielonej zgody na lokalizację zgodnie § 3 ust. 3. W celu wycofania zgody należy postępować zgodnie z ust. 2 poniżej.

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie i udostępnianie przez Orange Polska Dostawcy danych o lokalizacji karty SIM Użytkownika możliwe jest w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści „KONIEC GR” na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł). W SMS zwrotnym Orange Polska potwierdzi Klientowi wycofanie zgody. Po wycofaniu zgody dane o lokalizacji karty SIM Użytkownika nie będą udostępniane do Dostawcy.

§ 6

Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownicy zobowiązują się do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość Usługi.

2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w Usłudze działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w Usłudze w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w Usłudze:

a. materiałów i symboli sprzecznych z prawem,

b. materiałów i symboli naruszających chronione prawem dobra osób trzecich i Administratora Serwisu, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste,

c. wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje,

d. materiałów i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,

e. treści naruszających zasady etykiety,

f. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia, nazwiska lub pseudonimu w celu podszywania się pod konkretną inną osobę,

g. materiałów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych,

h. materiałów, z których korzystanie przez innych użytkowników lub Dostawcę może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez tych użytkowników lub Dostawcę, a w szczególności materiałów zawierających wirusy komputerowe lub tzw. trojany.

3. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w serwisie treści naruszających punkt 2 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem reklamacje@georandka.pl.

§ 7

Odpowiedzialność Dostawcy

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, za działanie Usługi oraz przetwarzanie danych w ramach Usługi odpowiada Dostawca. Jeżeli dane przetwarzane w ramach Usługi będą danymi osobowymi, administratorem danych przetwarzanych w ramach Usługi będzie Dostawca.

2. W razie korzystania przez Użytkownika z Usługi za pomocą Aplikacji mobilnej, za działanie Usługi dostępnej poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej i związane z tym działaniem przetwarzanie danych odpowiada wyłącznie Dostawca.

3. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a. ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,

b. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi,

c. jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania Użytkownika z Usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim.

4. Orange Polska odpowiada wobec Abonenta:

a. na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Abonentem i wiążącym Abonenta regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za świadczenie usług telekomunikacyjnych, w oparciu o które działa Usługa Dostawcy,

b. za udostępnienie Dostawcy danych o lokalizacji karty SIM Klienta w razie otrzymania zgody Abonenta, zgodnie z niniejszym Regulaminem,

c. za udostępnienie do pobrania Aplikacji mobilnej dostosowanej do aktualnego kształtu Usługi Dostawcy i udzielenie Klientowi licencji uprawniającej do zwielokrotnienia Aplikacji mobilnej na urządzeniu końcowym Klienta.

5. W związku ze świadczeniem przez Dostawcę Usługi Orange Polska nie przetwarza innych danych Abonenta niż wskazane w pkt. 4 b. powyżej.

§ 8

Postanowienia Końcowe

1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie bez podawania przyczyn nie będzie powodowało utraty praw nabytych Użytkowników. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie www.orange.georandka.pl.

2. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 01.01.2014 roku przez czas nieoznaczony.

3. Regulamin dostępny jest na stronie www.orange.georandka.pl oraz w siedzibie Dostawcy.

 

 

Regulamin promocji usługi „Georandka”

Pierwszy tydzień gratis w wersji „Standard”

obowiązuje od: 2014.01.01 do dowołania

1. „Georandka pierwszy tydzień gratis w wersji Standard” (dalej: „Promocja”) to Promocja dostępna dla wszystkich Abonentów Mobilnej sieci Orange, zarówno abonentów ofert na abonament jak i ofert na kartę (zwanych dalej: „Abonentami”).

2. W ramach Promocji Abonenci spełniający warunek z pkt 1 otrzymują możliwość skorzystania z usługi „Georandka” w wersji „Konto Cykliczne Standard” (zwanej dalej: „Usługą”) z pierwszym darmowym tygodniem (zwanym dalej: „Okresem promocyjnym”). Pozostałe warunki Usługi pozostają bez zmian – zgodnie z Regulaminem usługi „Georandka” dostępnym na www.orange.Georandka.pl.

Jak włączyć?

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do odwołania Abonent może włączyć usługę „Georandka” w wersji „Konto Cykliczne Standard” poprzez wysłanie SMS o treści GR na nr 60180,

Koszt SMS 0 zł. Po wysłaniu SMS usługa zostanie mu aktywowana na Okres promocyjny.

Ile to kosztuje?

4. Po zakończeniu Okresu promocyjnego, opłata za dalsze korzystanie z Usługi jest zgodna z regulaminem usługi „Georandka” i wyniesie 1,23 zł z VAT za 3 dni.

5. Na dwa dni przed upływem Okresu promocyjnego opisanego w pkt 2, Abonenci, którzy nie zrezygnowali z udziału w Promocji zostaną poinformowani w SMS o dobiegającym końca Okresie promocyjnym i przejściu w okres płatny odnawialny co 3 dni zgodnie z opłatami wskazanymi w pkt 4 powyżej. W przypadku braku zgody na aktywację płatnej Usługi Abonent powinien wysłać SMS o treści: STOP STD na 80020. Koszt SMS 0 zł.

6. W dniu automatycznego płatnego włączenia Usługi zgodnie z pkt 4 powyżej, Abonenci, którzy nie wysłali SMS z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu, zostaną poinformowani w SMS o aktywacji usługi „Georandka” oraz o sposobie rezygnacji z Usługi. Rezygnacja z Usługi jest bezpłatna.

Jak wyłączyć?

7. Abonenci, którym Usługa zostanie włączona mogą w każdej chwili z niej zrezygnować wysyłając SMS o treści zgodnej z pkt 5 powyżej.

8. Usługa jest wyłączana wszystkim Użytkownikom którzy wyślą SMS zgodnie z pkt 5.

9. Z Promocji można skorzystać tylko raz.

10.Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji.

11. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Abonent który skorzystał z Usługi jeszcze przed jej zakończeniem może kontynuować korzystanie z Usługi do wyczerpania przyznanych wartości bądź zakończenia Okresu promocyjnego.

12. Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska.

 

 

Regulamin promocji usługi „Georandka”

Pierwszy tydzień gratis w wersji „VIP”

obowiązuje od: 2014.01.01 do dowołania

 

1. „Georandka pierwszy tydzień gratis w wersji VIP” (dalej: „Promocja”) to Promocja dostępna dla wszystkich Abonentów Mobilnej sieci Orange, zarówno abonentów ofert na abonament jak i ofert na kartę (zwanych dalej: „Abonentami”).

2. W ramach Promocji Abonenci spełniający warunek z pkt 1 otrzymują możliwość skorzystania z usługi „Georandka” w wersji „Konto Cykliczne VIP” (zwanej dalej: „Usługą”) z pierwszym darmowym tygodniem (zwanym dalej: „Okresem promocyjnym”). Pozostałe warunki Usługi pozostają bez zmian – zgodnie z Regulaminem usługi „Georandka” dostępnym na www.orange.Georandka.pl.

Jak włączyć?

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do odwołania Abonent może włączyć usługę „Georandka” w wersji „Konto Cykliczne VIP” poprzez wysłanie SMS o treści GR na nr 60280,

Koszt SMS 0 zł. Po wysłaniu SMS usługa zostanie mu aktywowana na Okres promocyjny.

Ile to kosztuje?

4. Po zakończeniu Okresu promocyjnego, opłata za dalsze korzystanie z Usługi jest zgodna z regulaminem usługi „Georandka” i wyniesie 2,46 zł z VAT za 3 dni.

5. Na dwa dni przed upływem Okresu promocyjnego opisanego w pkt 2, Abonenci, którzy nie zrezygnowali z udziału w Promocji zostaną poinformowani w SMS o dobiegającym końca Okresie promocyjnym i przejściu w okres płatny odnawialny co 3 dni zgodnie z opłatami wskazanymi w pkt 4 powyżej. W przypadku braku zgody na aktywację płatnej Usługi Abonent powinien wysłać SMS o treści: STOP VIP na 80020. Koszt SMS 0 zł.

6. W dniu automatycznego płatnego włączenia Usługi zgodnie z pkt 4 powyżej, Abonenci, którzy nie wysłali SMS z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu, zostaną poinformowani w SMS o aktywacji usługi „Georandka” oraz o sposobie rezygnacji z Usługi. Rezygnacja z Usługi jest bezpłatna.

Jak wyłączyć?

7. Abonenci, którym Usługa zostanie włączona mogą w każdej chwili z niej zrezygnować wysyłając SMS o treści zgodnej z pkt 5 powyżej.

8. Usługa jest wyłączana wszystkim Użytkownikom którzy wyślą SMS zgodnie z pkt 5.

9. Z Promocji można skorzystać tylko raz.

10.Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji.

11. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Abonent który skorzystał z Usługi jeszcze przed jej zakończeniem może kontynuować korzystanie z Usługi do wyczerpania przyznanych wartości bądź zakończenia Okresu promocyjnego.

12. Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska.

 

 

Regulamin promocji usługi „Georandka”

Pierwszy tydzień gratis w wersji „Rozrywka”

obowiązuje od: 2014.01.01 do dowołania

1. „Georandka pierwszy tydzień gratis w wersji Rozrywka” (dalej: „Promocja”) to Promocja dostępna dla wszystkich Abonentów Mobilnej sieci Orange, zarówno abonentów ofert na abonament jak i ofert na kartę (zwanych dalej: „Abonentami”).
2. W ramach Promocji Abonenci spełniający warunek z pkt 1 otrzymują możliwość skorzystania z usługi „Georandka” w wersji „Pakiet Cykliczny Rozrywka” (zwanej dalej: „Usługą”) z pierwszym darmowym tygodniem (zwanym dalej: „Okresem promocyjnym”). Pozostałe warunki Usługi pozostają bez zmian – zgodnie z Regulaminem usługi „Georandka” dostępnym na www.orange.Georandka.pl.

Jak włączyć?
3. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do odwołania Abonent może włączyć usługę „Georandka” w wersji „Pakiet Cykliczny Rozrywka” poprzez wysłanie SMS o treści RO na nr 60280,
Koszt SMS 0 zł. Po wysłaniu SMS usługa zostanie mu aktywowana na Okres promocyjny.

Ile to kosztuje?
4. Po zakończeniu Okresu promocyjnego, opłata za dalsze korzystanie z Usługi jest zgodna z regulaminem usługi „Georandka” i wyniesie 2,46 zł z VAT za 3 dni.
5. Na dwa dni przed upływem Okresu promocyjnego opisanego w pkt 2, Abonenci, którzy nie zrezygnowali z udziału w Promocji zostaną poinformowani w SMS o dobiegającym końca Okresie promocyjnym i przejściu w okres płatny odnawialny co 3 dni zgodnie z opłatami wskazanymi w pkt 4 powyżej. W przypadku braku zgody na aktywację płatnej Usługi Abonent powinien wysłać SMS o treści: STOP RO na 80020. Koszt SMS 0 zł.

6. W dniu automatycznego płatnego włączenia Usługi zgodnie z pkt 4 powyżej, Abonenci, którzy nie wysłali SMS z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji, zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu, zostaną poinformowani w SMS o aktywacji usługi „Georandka” oraz o sposobie rezygnacji z Usługi. Rezygnacja z Usługi jest bezpłatna.

Jak wyłączyć?
7. Abonenci, którym Usługa zostanie włączona mogą w każdej chwili z niej zrezygnować wysyłając SMS o treści zgodnej z pkt 5 powyżej.
8. Usługa jest wyłączana wszystkim Użytkownikom którzy wyślą SMS zgodnie z pkt 5.
9. Z Promocji można skorzystać tylko raz.
10.Promocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, co nie powoduje utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji.
11. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Abonent który skorzystał z Usługi jeszcze przed jej zakończeniem może kontynuować korzystanie z Usługi do wyczerpania przyznanych wartości bądź zakończenia Okresu promocyjnego.
12. Mobilna sieć Orange – ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska.
_____