Regulamin Usługi „GeoRandka” dla Abonentów Play oraz Abonentów oferty Prepiad oraz Mix na podstawie „Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny” P4 obowiązuje od 2014.07.01 do odwołania

 

§ 1.

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

 

 1. Użyte w Regulaminie „GeoRandka”
  dla Abonentów Play oraz Abonentów oferty Prepiad oraz Mix zwroty oznaczają:

  1. Organizator – podmiot świadczący usługę, Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 zł, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552.
  2. Usługa – usługa o nazwie „GeoRandka” dla Abonentów sieci Play oraz Abonentów Prepaid oraz Mix sieci Play; świadczona przez Organizatora: (i) usługa o wartości wzbogaconej dostępna dla Uczestników z aktywną Prenumeratą, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, umożliwiająca Uczestnikom nawiązywanie kontaktów z innymi Uczestnikami usługi, umieszczanie w tej Usłudze informacji i komentarzy oraz treści w celu udostępnienia ich innym Uczestnikom usługi. Do ustalania lokalizacji Uczestników Usługa wykorzystuje lokalizację GPS.
  3. Prenumerata – zwrot przejęty z Oferty Promocyjnej usługi „Przychodzący SMS/MMS specjalny” P4, z zastrzeżeniem, że w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza otrzymywanie Przychodzących SMS-ów specjalnych umożliwiających uzyskanie bądź przedłużenie dostępu do Usługi.
  4. Przychodzący SMS specjalny – zwrot przejęty z Oferty Promocyjnej usługi „Przychodzący SMS/MMS specjalny” P4, z zastrzeżeniem, że w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wiadomość SMS potwierdzającą uzyskanie lub przedłużenie dostępu do Usługi wysyłaną z Numeru Specjalnego. Naliczenie
   opłaty za przesłaną wiadomość SMS nastąpi po doręczeniu wiadomości na telefon Uczestnika.
  5. Numer specjalny – zwrot przejęty z Oferty Promocyjnej usługi „Przychodzący SMS/MMS specjalny” P4, z zastrzeżeniem, że w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza numery 60180 i 60280 w Sieci Telekomunikacyjnej P4, za pomocą których dostarczany jest Przychodzący SMS specjalny.
  6. Serwis / Serwis Internetowy – serwis internetowy udostępniony pod adresami www.georandka.pl/play
  7. System Informatyczny – administrowany przez Organizatora Serwis udostępniony w sieci Internet, wiadomościach SMS oraz Aplikacji mobilnej służący do obsługi Usługi z użyciem technologii wielokanałowych.
  8. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej www.georandka.pl/play
  9. Uczestnik – Abonent sieci Play lub Abonent oferty Prepaid lub Mix sieci Play, który aktywował Prenumeratę, przy czym zastrzega się dla osoby fizycznej warunek pełnoletniości i pełnej zdolności do czynności prawnych; Uczestnikiem może być także Abonent sieci Play lub Abonent oferty Prepaid lub Mix sieci Play, który aktywował Prenumeratę, będący osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  10. Abonent sieci Play – osoba będąca stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w ramach oferty abonamentowej (postpaid).
  11. Abonent oferty Prepaid lub Mix sieci Play – osoba będąca stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z P4 w ramach oferty Prepaid lub Mix.
  12. Aplikacja mobilna – oprogramowanie stworzone przez Organizatora i udostępniane Uczestnikowi umożliwiające korzystanie z Usługi,
   przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu komórkowego. Jeśli telefon Uczestnika wyposażony jest w odbiornik GPS aplikacja umożliwi Organizatorowi
   dokładniejszą lokalizację w oparciu o technologię GPS za zgodą Uczestnika. W przetwarzaniu danych o położeniu telefonu w oparciu o GPS nie
   uczestniczy P4, dane są przesyłane z Aplikacji mobilnej do Organizatora. Z aplikacji można korzystać wyłącznie na telefonach, których lista dostępna jest na stronie www.georandka.pl/play 
  13. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Usługi, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Dostawcę, za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usługi.
  14. Chat – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 umożliwiająca nawiązanie konwersacji innymi Uczestnikami przy wykorzystaniu kanału SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej.
  15. Chat Sam na Sam – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 umożliwiająca nawiązanie konwersacji z innym Uczestnikiem Pakietu Cyklicznego Rozrywka przy wykorzystaniu kanału SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej.
  16. Dopasowania – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi dodatkowe informacje o procencie dopasowania przeglądanych przez niego Profili innych Uczestników oraz dostęp do listy Uczestników z najwyższym dopasowaniem.
  17. GPS – Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską.
  18. Konto / Konto Uczestnika – dostępne dla Uczestnika po zarejestrowaniu się miejsce w Usłudze, za pośrednictwem którego Uczestnik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Usłudze, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Usłudze (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług Dodatkowych).
  19. Konto Free – dostępne dla wszystkich Uczestników, którzy bez ponoszenia opłat uzyskują dostęp do podstawowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 3,
  20. Konto cykliczne Standard – Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Uczestników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 3, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 3.
  21. Konto Cykliczne Vip – Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Uczestników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 3, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 3.
  22. Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Uczestnika w Usłudze, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta Uczestnika w Usłudze, którą Uczestnik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych.
  23. Nick Rozrywka – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Uczestnika w Usłudze z Aktywnym Pakietem Rozrywka, jaka została przez niego przybrana na etapie aktywacji Pakietu Rozrywka, którą Uczestnik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych.
  24. Pakiet Cykliczny Rozrywka – Usługa Dodatkowa dostępna dla Uczestników z Aktywnym Kontem Cyklicznym Standard lub Aktywnym Kontem Cyklicznym, Vip, którym będzie naliczana dodatkowa cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 3, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 3.
  25. Pakiet Dodatkowych Zainteresowań – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi
   możliwość wstawienia dodatkowych zainteresowań do Profilu.
  26. Pakiet Dodatkowych Zdjęć – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość wstawienia dodatkowych zdjęć do Profilu.
  27. Pakiet Tworzenia Zaproszeń – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość stworzenia zaproszeń wystawianych dla innych Uczestników.
  28. Pakiet Wiadomości – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość wysłania wiadomości do innych Uczestników.
  29. Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość wyszukiwania zaproszeń innych Uczestników.
  30. Podobam się – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość oznaczania Profili innych Uczestników jako te, które mu się spodobały. Ta informacja będzie widoczna tylko dla Uczestnika oznaczającego i oznaczonego.
  31. Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Uczestnika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Uczestnika do Usługi, które udostępniane i prezentowane są innym Uczestnikom Usługi w Serwisie, poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej oraz w postaci SMS.
  32. Reklama Profilu – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 dodająca Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz połączeń z mi Mobilnej.
  33. SMS – Short Message System, usługa krótkich wiadomości tekstowych. Tryb Incognito – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość ukrywania swojej aktywności w Usłudze (dla innych Uczestników jest zawsze widoczny jako ‘niepodłączony/niedostępny’ oraz Uczestnik nie pozostawia śladu odwiedzając inne Profile).
  34. Usługa Dodatkowa – dodatkowa odpłatna usługa: Konto Cykliczne Standard, Konto Cykliczne VIP, Pakiet Cykliczny Rozrywka, Pakiet Wiadomości, Pakiet Tworzenia Zaproszeń, Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń, Pakiet Dodatkowych Zdjęć, Pakiet Dodatkowych Zainteresowań, Chat, Chat Sam na Sam, Reklama Profilu, Dopasowania, Tryb Incognito, Podobam się, Zmiana Nicka (nazwy Uczestnika), Zmiana Nicka w Rozrywce, Zmiana Numeru Telefonu, których reguły przyznawania i ponoszenia opłat opisane są w tabeli 1 w § 3.
  35. Wartość Konta Uczestnika Usługi – wartości dodane do Konta Uczestnika w wyniku aktywacji Usług Dodatkowych; sposób przyznawania wartości, a tym samym zwiększania ilości zgromadzonych wartości jest opisany w tabeli 1 § 3. Ilość wartości ulega zmniejszeniu w przypadku użycia Usługi Dodatkowej.
  36. Zmiana Nicka – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość zmiany Nicka.
  37. Zmiana Nicka w Rozrywce – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość zmiany Nicka w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka.
  38. Zmiana Numeru Telefonu – Usługa Dodatkowa przydzielana zgodnie z zasadami z tabeli 1 § 3 odblokowująca Uczestnikowi możliwość zmiany numeru telefonu.
  39. Transmisja Danych – standard oraz technologia przekazywania pakietów danych wykorzystywana w sieciach telefonii komórkowej do pakietowego przesyłania danych.
  40. Dane Cyfrowe – informacje zawarte w Systemie Informatycznym.
  41. MSISDN – unikalny numer telefonu Abonenta (numer Abonenta w sieci telefonii komórkowej przypisany do karty SIM), służący do identyfikacji Abonenta przez Organizatora.
  42. P4 – spółka P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, kapitał zakładowy 48 456 500 zł, NIP 951-21-20-077 (operator Sieci Play).
  43. Sieć Play – w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest P4. Pojęcie „Sieć Play” nie obejmuje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni).
  44. Oferta Promocyjna usługi „Przychodzący SMS/MMS specjalny”– oferta P4, której regulamin znajduje się na stronie www.play.pl
 2. Organizator zapewnia ciągłość działania Usługi w Systemie Informatycznym.
 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikało z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu, działania Uczestnika niezgodnego z prawem lub nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub brak możliwości skorzystania z Usługi, wynikającą z niezgodności telefonu lub innego urządzenia teleinformatycznego używanego przez Uczestnika parametrów technicznych wymaganych do skorzystania z Usługi, a także w przypadku używania przez Uczestnika telefonu lub innego urządzenia teleinformatycznego nieposiadającego wymaganego na terytorium Polski świadectwa homologacji lub certyfikatu zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Parametry techniczne oraz wymagania, o których mowa powyżej określone są w Serwisie.
 5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie w postaci wybranej przez Uczestnika Usługi Dodatkowej wyłączając Konto Cykliczne Standard, Konto Cykliczne VIP, Pakiet Cykliczny Rozrywka, które powiększą Konto Uczestnika i które Uczestnik będzie mógł wykorzystać do czasu usunięcia Konta Użytkownika.
 6. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności niż określona w ust. 5, z wyłączeniem przypadku winy umyślnej, za:
  1. ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,
  2. sposób korzystania z Usługi przez Uczestnika,
  3. ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania przez Uczestnika (w tym utracone korzyści), w tym także szkody wyrządzone osobom trzecim,
  4. treści wykorzystywane w Usłudze.
 7. Organizator zobowiązuje się do dołożenia staranności, aby informacje dostępne w Usłudze były aktualne.
 8. Niezbędnym do prawidłowego skorzystania przez Uczestnika z Usługi jest dopełnienie Wymagań Sprzętowych oraz wymogów formalnych określonych w Serwisie.

 

§2.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługa „GeoRandka” umożliwia korzystanie z usługi za pośrednictwem telefonu komórkowego działającego w Sieci Play, przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej, SMS oraz Serwisu Internetowego.
 2. Po dokonaniu aktywacji Usługa umożliwia Uczestnikom nawiązywanie kontaktów z innymi Uczestnikami usługi, umieszczanie w tej Usłudze informacji i komentarzy oraz treści w celu udostępnienia ich innym Uczestnikom usługi. Szczegóły naliczania abonamentu i sposoby aktywacji Usługi dla Uczestnika określa odpowiednio § 3.
 3. Korzystanie z Usługi może wymagać wykorzystania odbiornika sygnału satelitarnego GPS. W takiej sytuacji wymagana jest od Uczestnika zgoda na wyznaczanie przez Aplikację mobilną bieżącej lokalizacji GPS.
 4. Aplikacja mobilna komunikuje się z Systemem Informatycznym Organizatora z wykorzystaniem Transmisji Danych w celu pobierania pakietu zaktualizowanych Danych Cyfrowych. Transmisja Danych wykorzystywana do korzystania z Aplikacji mobilnej jest dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem oferty P4.
 5. W celu zainstalowania Aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym, Uczestnik pobiera Aplikację mobilną z serwisu Google Play (Android), serwisu App Store (iOS) lub serwisu http://www.georandka.pl/play/pobierz. Transmisja Danych wykorzystywana do pobierania Aplikacji mobilnej jest dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem oferty P4.
 6. Funkcjonalność Usługi obejmuje:

(1) mechanizmy rejestracji Uczestnika,

(2) mechanizmy aktywacji Usługi,

(3) ustawienia Profilu Uczestnika,

(4) możliwość wyszukiwania i przeglądania Profili,

(5) możliwość dodawania Uczestników do czarnej listy,

(6) możliwość odbierania wiadomości,

(7) możliwość aktywacji Usług Dodatkowych,

(8) tylko Konto Cykliczne Standard / Vip – możliwość dodawania Uczestników do znajomych,

(9) tylko Konto Cykliczne Standard / Vip – możliwość wysyłania wiadomości,

(10) tylko Konto Cykliczne Standard / Vip – możliwość czatowania z Uczestnikami,

(11) tylko Konto Cykliczne Standard / Vip – możliwość tworzenia i wyszukiwania zaproszeń.

 1. Usługa dostępna jest z opisem wyłącznie w języku polskim.
 2. Korzystanie z Usługi przez Uczestnika możliwe jest na telefonie komórkowym działającym w Sieci Play na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej granicami jest to możliwe w sieciach innych operatorów telefonii komórkowej oferujących usługi Transmisji Danych, zgodnie z umowami roamingowymi P4. 
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Informatycznym, którym posługuje się Organizator, umożliwiające skorzystanie z Usługi obejmują:

(1) poprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu Sieci Play telefon komórkowy z aktywną kartą SIM, którego dysponentem jest Uczestnik,

(2) telefon komórkowy kompatybilny z Usługą:

(a) z systemem Android w minimalnej wersji 2.2,

(b) z systemem iOS (iPhone, iPad) w minimalnej wersji 5.0.

Dokładne wymagania ujęte są na stronie http://www.georandka.pl/play/pomoc/instalacja

(3) najnowszą wersję Aplikacji mobilnej zainstalowaną na kompatybilnym z Usługą telefonie komórkowym,

(4) aktywną i poprawnie skonfigurowaną w telefonie komórkowym usługę Transmisji Danych, udostępnioną przez operatora Sieci Play oraz uaktywnioną na telefonie komórkowym,

(5) uruchomiony i skonfigurowany odbiornik GPS w telefonie komórkowym (lub zewnętrzny odbiornik GPS),

(6) dostęp do Usługi za pomocą Serwisu internetowego możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Minimalna wymagana przeglądarka internetowa to:

(a) Firefox w wersji 25 lub wyższej,

(b) MS Internet Explorer od wersji 9,

(c) Chrome od wersji 30. Dokładne parametry techniczne przeglądarek internetowych znajdują się w Serwisie Internetowym.

 

§ 3.

SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA I OPŁATY W USŁUDZE, UTWORZENIE KONTA UCZESTNIKA AKTYWCJA I DEZAKTYWACJA PRENUMERATY / USŁUGI

1. Przed aktywacją Usługi Uczestnik powinien utworzyć Konto Uczestnika. Utworzenie Konta Uczestnika może zostać dokonane na kilka sposobów, zależnie od kanału dostępu do Usługi:

a. Aplikacja mobilna


i. 
Uczestnik powinien pobrać i uruchomić Aplikację mobilną.


ii. 
Następnie Uczestnik powinien wybrać opcję „Rejestracja” i postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie.


iii. 
Aplikacja mobilna w ostatnim kroku poprosi o zgodę na wysłanie darmowej wiadomości SMS na numer 80020, która zakończy rejestrację.

b. Serwis Internetowy


i. 
Uczestnik powinien wejść na stronę: http://www.georandka.pl/play/pomoc/rejestracja.


ii. 
Następnie Uczestnik powinien wybrać opcję „Rejestracja” i postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie.


iii. 
Serwis Internetowy w ostatnim kroku poprosi o zgodę na wysłanie darmowej wiadomości SMS na numer 80020, która zakończy rejestrację.

c. SMS:


i. 
Uczestnik powinien aktywować Prenumeratę zgodnie z działaniem opisanym w ust. 3.


ii. 
Następnie Uczestnik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami wysyłanymi w zwrotnych wiadomościach SMS z numeru 80020.

2. Gdy Uczestnik będzie już posiadał Konto Uczestnika może aktywować Prenumeratę lub jedną z pozostałych Usług Dodatkowych w celu dostępu do dodatkowych opcji Usługi:

 

Tabela 1

Nazwa Usługi Dodatkowej

Komenda aktywacji, numer, cena
brutto za wysłanie SMS

Okres ważności i aktualizacji
przyznanych wartości, cena brutto za odnowienie Cyklicznego Konta / Pakietu

Komenda dezaktywacji, numer, cena
brutto za wysłanie SMS

Opis wartości dodanych do Konta

Konto Free

(Prenumerata)

GR na 80020 (0zł) lub poprzez
dezaktywację Konta Cyklicznego Standard lub Vip

konto odnawialne automatycznie,
bezpłatnie, bez notyfikacji SMS

USUN KONTO na 80020 (0zł)

Komenda SMS usuwa Konto Uczestnika
zgodnie z opisem z § 4.

Każde konto, które nie ma aktywnego
Standard, Vip ma status Konta Free

W ramach konta Uczestnik otrzymuje:

– możliwość edycji profilu, dodanie
jednego zdjęcia, dodanie 3 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie
profili, odbieranie wiadomości

Konto Cykliczne Standard

(Prenumerata)

GR na 60180 (0zł)

płatny SMS przychodzący raz na 3
dni

STOP GR na 60180 (0zł)

W ramach konta Uczestnik otrzymuje:

– możliwość edycji profilu,
dodanie 10 zdjęć, dodanie 10 zainteresowań, wyszukiwanie profili,
przeglądanie profili, odbieranie wiadomości, wysyłanie wiadomości w liczbie
50, czatowanie z Uczestnikami w liczbie 3, tworzenie 5 zaproszeń,
wyszukiwanie zaproszeń w liczbie 30

(wysłany minimum po upływie 72
godzin od wysłania poprzedniego )

każdy SMS przychodzący za 1,23 zł z
VAT

Konto Cykliczne Vip

(Prenumerata)

GR na 60280 (0zł)

płatny SMS przychodzący raz na 3
dni

STOP GR na 60280 (0zł)

W ramach konta Uczestnik otrzymuje:

– możliwość edycji profilu,
dodanie dowolnej ilości zdjęć, dodanie dowolnej ilości zainteresowań,
wyszukiwanie profili, przeglądanie profili, nielimitowane wysyłanie i
odbieranie wiadomości, czatowanie z Uczestnikami w liczbie 15, tworzenie 25
zaproszeń, wyszukiwanie zaproszeń w nielimitowanej ilości

(wysłany minimum po upływie 72
godzin od wysłania poprzedniego

 

każdy SMS przychodzący za 2,46 zł z
VAT

Pakiet Cykliczny Rozrywka

(Prenumerata)

RO na 60280 (0zł)

płatny SMS przychodzący raz na 3
dni

STOP RO na 60280 (0zł)

Pakiet można aktywować tylko
posiadając już aktywne konto Standard lub Vip

(wysłany minimum po upływie 72
godzin od wysłania poprzedniego

W ramach pakietu Uczestnik
otrzymuje:

dostęp do opcji chata grupowego,
chata sam na sam, dodatkowe zainteresowania, specjalne zaproszenia

 

każdy SMS przychodzący za 2,46 zł z
VAT

Pakiet Wiadomości (Pakiet
Jednorazowy Wiadomości)

PWIA

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 30 wiadomości

73881 za 3,96 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 120 wiadomości

76881 za 7,38 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 300 wiadomości

79881 za 11,07 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 500 wiadomości

91581 za 18,45 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 1000 wiadomości

Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń
(Pakiet Jednorazowy Wyszukiwania Zaproszeń)

PWZAP

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 10 możliwości
wyszukania zaproszeń

73881 za 3,96 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 35 możliwości
wyszukania zaproszeń

76881 za 7,38 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 80 możliwości
wyszukania zaproszeń

79881 za 11,07 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 140 możliwości
wyszukania zaproszeń

91581 za 18,45 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje 240 możliwości
wyszukania zaproszeń

Pakiet Tworzenia Zaproszeń (Pakiet
Jednorazowy Tworzenia Zaproszeń)

PZAP

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje 5 możliwości
stworzenia zaproszeń

73881 za 3,96 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje 20 możliwości
stworzenia zaproszeń dla Konta Standard i 25 dla Konta Vip

76881 za 7,38 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje 50 możliwości
stworzenia zaproszeń dla Konta Standard i 60 dla Konta Vip

79881 za 11,07 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje 120 możliwości
stworzenia zaproszeń dla Konta Standard i 150 dla Konta Vip

91581 za 18,45 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje 200 możliwości
stworzenia zaproszeń dla Konta Standard i 250 dla Konta Vip

Pakiet Dodatkowych Zdjęć (Pakiet
Jednorazowy Dodatkowych Zdjęć)

PAKZDJ

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Free i Standard

Uczestnik otrzymuje możliwość
dodania 3 dodatkowych zdjęć do swojego Profilu

Pakiet Dodatkowych Zainteresowań
(Pakiet Jednorazowy Dodatkowych Zainteresowań)

ZAINTERESOWANIA

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Free i Standard

Uczestnik otrzymuje możliwość
dodania 3 dodatkowych zainteresowań do swojego Profilu

Dopasowania

DOPASOWANIA

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa aktywacja)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje dostęp do
ekranu dopasowań oraz widzi procent dopasowania innych Uczestników

Podobam się

PODOBA

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa aktywacja)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje dostęp do
ekranu „Podoba się”, może oceniać (Podoba mi się) innych Uczestników
i widzi swoje oceny (Podobam się)

Tryb Incognito

INCOGNITO

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa aktywacja)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Uczestnik otrzymuje możliwość zmian
statusu dostępności; po zmianie na ‚niewidoczny’ nie pozostawia śladu
odwiedzając inne Profile

Reklama Profilu (Jednorazowa
Reklama Profilu)

REKLAMA

 

 

 

na numer:

79881 za 11,07 zł z VAT

3 dni

Nie dotyczy

Dodaje Profil Uczestnika do
promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji
Mobilnej na 3 dni

91581 za 18,45 zł z VAT

7 dni

Nie dotyczy

Dodaje Profil Uczestnika do
promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji
Mobilnej na 7 dni

Chat

CHAT <nick>

 

 

 

na numer:

 

71881 za 1,23 zł z VAT

8 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 9 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Uczestnikiem przez 8 lub 9 godzin

73881 za 3,96 zł z VAT

24 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 30 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Uczestnikiem przez 24 lub 30 godzin

76881 za 7,38 zł z VAT

50 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 70 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Uczestnikiem przez 50 lub 70 godzin

79881 za 11,07 zł z VAT

100 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 110 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Uczestnikiem przez 100 lub 110 godzin

91581 za 18,45 zł z VAT

220 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 250 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Uczestnikiem przez 220 lub 250 godzin

Chat Sam na Sam

RSNS <nick>

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

2 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 3 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Uczestnikiem Pakietu Rozrywka przez
2 lub 3 godziny

73881 za 3,96 zł z VAT

8 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 10 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Uczestnikiem Pakietu Rozrywka przez
8 lub 10 godzin

76881 za 7,38 zł z VAT

24 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 30 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Uczestnikiem Pakietu Rozrywka przez
24 lub 30 godzin

79881 za 11,07 zł z VAT

48 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 80 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Uczestnikiem Pakietu Rozrywka przez
48 lub 80 godzin

91581 za 18,45 zł z VAT

96 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 150 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Uczestnik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Uczestnikiem Pakietu Rozrywka przez
96 lub 150 godzin

Zmiana Numeru Telefonu

ZMIANA <nowy numer>

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa zmiana)

Nie dotyczy

Zmiana Numeru Telefonu do którego
przypisane jest Konto Uczestnika

Zmiana Nicka

NICK <nowy nick>

 

 

 

na numer:

73881 za 3,69 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa zmiana)

Nie dotyczy

Zmienia Nick Uczestnika

Zmiana Nicka w Rozrywce

NICKERO <nowy nick>

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa zmiana)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka Zmienia Nick Uczestnika w Pakiecie Rozrywka

 

3. Aktywacja Prenumeraty może zostać dokonana za pośrednictwem P4 na kilka sposobów zależnie od kanału dostępu do Usługi:

a.  Aplikacja mobilna


i. 
Uczestnik powinien zalogować się na swoje Konto Uczestnika i przejść do opcji „Dodatki” lub „Ustawienia” i aktywować wybraną Prenumeratę lub rozpocząć korzystanie z Usługi, a Aplikacja mobilna automatycznie pokieruje Uczestnika, który wariant Prenumeraty ma aktywować najlepiej pasujący do wykonywanych czynności.

b. Serwis Internetowy


i. 
Uczestnik powinien przejść na stronę: http://www.georandka.pl/play/konta, wybrać wariant Prenumeraty najlepiej pasujący do jego preferencji i postępować zgodnie ze wskazówkami prezentowanymi na ekranie.

c. SMS: sposoby aktywacji usług wskazuje tabela 1 powyżej. Użytkownik powinien wysłać SMS na jeden z wymienionych numerów SMS – w zależności od wybranej Prenumeraty, którą chce aktywować.

Uczestnik otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą aktywację Usługi w wybranym wariancie.

4. Uczestnik może mieć aktywny tylko jeden wariant Prenumeraty: Konto Free, Konto Cykliczne Standard, Konto Cykliczne Vip. Wraz z aktywacją nowego wariantu poprzedni wariant jest dezaktywowany automatycznie. Prenumerata Pakietu Cyklicznego Rozrywka może zostać aktywowana tylko w przypadku posiadania już aktywowanej Prenumeraty Konta Cyklicznego Standard lub Konta Cyklicznego Vip.

5. Uczestnik, który aktywuje Prenumeratę przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz warunki „Oferty Promocyjnej Usługi Przychodzący SMS/ MMS Specjalny” P4.

6. Po dokonaniu aktywacji Prenumeraty Konta Cyklicznego Standard, Konta Cyklicznego Vip oraz Pakietu Cyklicznego Rozrywka Uczestnik będzie otrzymywał jednego Przychodzącego SMS-a Specjalnego co 3 dni, który spowoduje przedłużenie dostępu do Usługi na 3 dni oraz odblokuje wartości dodatkowe w liczbie odpowiadającej aktywowanej Prenumeracie zgodnie z tabelą 1 powyżej.

7. Naliczanie opłaty za przysłany Przychodzący SMS Specjalny nastąpi po doręczeniu Przychodzącego SMS-a Specjalnego na telefon Uczestnika.

8. Prenumerata Konta Cyklicznego Standard, Konta Cyklicznego Vip i Pakietu Cyklicznego Rozrywka obejmuje fazę bezpłatną i fazę płatną. Po dokonaniu aktywacji Prenumeraty Uczestnik rozpoczyna fazę bezpłatną, chyba że korzystał z tej fazy w ciągu ostatnich 90 dni. W czasie trwania fazy bezpłatnej Uczestnik nie ponosi opłat za korzystanie z Prenumeraty (nie otrzymuje Przychodzących SMS-ów Specjalnych). Po zakończeniu fazy bezpłatnej Uczestnik otrzymuje Przychodzący SMS Specjalny, kolejne Przychodzące SMS-y Specjalne Uczestnik otrzymuje co 3 dni.

9. Czas trwania fazy bezpłatnej wynosi 7 dni. W czasie tej fazy Uczestnik odblokuje wartości dodatkowe w liczbie odpowiadającej aktywowanej Prenumeracie zgodnie z tabelą 1 powyżej. Okres ważności przyznanych wartości wynosi 7 dni.

10. Przyznane wartości Uczestnik może wykorzystać do edycji profilu, wysyłania wiadomości, czatowanie z Uczestnikami, tworzenie oraz wyszukiwania zaproszeń.

11. Aktywacja Prenumeraty nie jest możliwa w roamingu międzynarodowym.

12. Opłata za wysłanie SMS-a aktywującego Prenumeratę jest równa opłacie za SMS standardowy wewnątrz Sieci Telekomunikacyjnej P4 i zgodna z Cennikiem oferty, z której korzysta Uczestnik.

13. Wysokość opłaty za pojedynczy Przychodzący SMS Specjalny w ramach aktywnego wariantu Prenumeraty jest zgodna z tabelą 1 powyżej, za który Uczestnik otrzymuje dostęp do Usługi na 3 dni oraz za który dodawane są do Konta Uczestnika wartości w liczbie odpowiadającej Prenumeracie zgodnie z tabelą 1 powyżej. Okres ważności przyznanych wartości wynosi 3 dni.

14. Opłaty za Przychodzące SMS-y Specjalne, które nie zostaną doręczone na telefon Uczestnika nie będą naliczane.

15. Klient może dezaktywować Prenumeratę zgodnie z instrukcjami wskazanymi w tabela 1 powyżej. Użytkownik powinien wysłać SMS na jeden z wymienionych numerów SMS – w zależności od posiadanej Prenumeraty, którą chce wyłączyć.

16. Dezaktywacja Prenumeraty nie jest możliwa w roamingu międzynarodowym.

17. Opłata za wysłanie SMS-a dezaktywującego Prenumeratę wynosi 0 zł.

18. Po dezaktywacji Prenumeraty, Uczestnik może uruchomić ją ponownie na zasadach opisanych w punkcie 3 niniejszego paragrafu.

19. Przeprowadzenie aktywacji Prenumeraty za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wymaga wykorzystania Transmisji Danych.

20. W przypadku wyczerpania wartości na Koncie Uczestnika Usługi może on dodatkowo zasilić konto wysyłając SMS Premium w zależności od wybranej Usługi Dodatkowej zgodnie z tabelą 1 powyżej.

21. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium, o którym mowa w ust. 20 powyżej, wartości kumulują się na Koncie Uczestnika Usługi. Wartości uzyskane za pośrednictwem SMS Premium nie mają okresu ważności z zastrzeżeniem ustępu 26 poniżej.

22. W przypadku jednoczesnego posiadania wartości przyznanych zgodnie z ust. 6, 9 i 13 oraz wartości uzyskanych w wyniku wysłania SMS Premium, o których mowa w ust. 21, w pierwszej kolejności wykorzystywane są wartości uzyskane na podstawie ust. 6, 9 i 13, a na końcu wartości uzyskane przy użyciu SMS Premium.

23. Skutek aktywacji lub dezaktywacji Prenumeraty następuje w dniu, w którym aktywacja lub dezaktywacja została dokonana.

24. W przypadku dezaktywacji Prenumeraty Konta Cyklicznego Standard, Konta Cyklicznego Vip i Pakiety Cyklicznego Rozrywka w fazie płatnej, uiszczona uprzednio Opłata za Prenumeratę nie podlega zwrotowi.

25. W przypadku, gdy Uczestnik dezaktywuje i ponownie aktywuje ten sam wariant Prenumeraty Konta Cyklicznego Standard, Konta Cyklicznego Vip i Pakiety Cyklicznego Rozrywka (przed upływem 7 dni w fazie bezpłatnej oraz przed upływem 3 dni w fazie płatnej) – Opłata za Prenumeratę zostanie pobrana zgodnie z ust. 13 powyżej.

26. Po dezaktywacji Prenumeraty Konta Cyklicznego Standard, Konta Cyklicznego Vip i Pakiety Cyklicznego Rozrywka po upływie 7 dni w fazie bezpłatnej oraz po upływie 3 dni w fazie płatnej wartości na Koncie Uczestnika tracą ważność i nie będą mogły zostać wykorzystane. Konto Uczestnika pozostaje nadal aktywne i przechodzi w Prenumeratę Konta Free, jeśli ma zostać usunięte Uczestnik powinien postępować zgodnie z działaniem opisanym w § 4.

 

§ 4.

USUNIĘCIE KONTA PRZEZ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik może usunąć konto ze skutkiem natychmiastowym poprzez:
  1. Dezaktywację Prenumeraty Konta Free zgodnie z działaniem opisanym ust. 15 § 3 oraz w tabeli 1 § 3.
  2. Zalogowanie się do Aplikacji mobilnej i wybranie, a następnie potwierdzenie opcji ‘Ustawienia > Usuń konto’. Usunięcie konta dezaktywuje Prenumeratę.

 

§ 5.

USUNIĘCIE KONTA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator może usunąć
  Konto Uczestnika w przypadku wystąpienia jednego z następujących powodów:

a.     naruszenie przez Uczestnika powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające lub mogące mieć wpływ na wykonywanie Usługi,

b.     uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Uczestnika przestępstwa mającego lub mogącego mieć wpływ na wykonywanie Usługi,

c.     korzystanie przez Uczestnika z Systemu Informatycznego niezgodnie z prawem,

d.    odwołanie którejkolwiek ze zgód, o których mowa w §6 Regulaminu,

e.    braku aktywności Uczestnika na Koncie Uczestnika w okresie ostatnich 6 miesięcy.

 1. Informacja o usunięciu Konta Uczestnika przez Organizatora zostanie dostarczona Uczestnikowi poprzez wysłanie wiadomości SMS. 
 2. Usunięcie konta dezaktywuje Prenumeratę.

 

§ 6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych Uczestników Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolityDz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.Organizator przetwarza zgodnie z Ustawą dane osobowe Uczestników w celu realizacji Usługi, w tym administracji Kontami Uczestników.
 2. Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę za pomocą wiadomości SMS, w Aplikacji mobilnej bądź interaktywnie w Serwisie Internetowym, na otrzymywanie informacji o nowych ofertach Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje powyższe będą przesyłane Uczestnikowi za pomocą wiadomości SMS lub email, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej. Odwołanie zgody może nastąpić w Aplikacji Mobilnej lub przez SMS o treści STOP REKLAMA wysłanym na numer 80020 (0zł).
 4. Wyrażenie zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi może nastąpić za pomocą wiadomości SMS bądź interaktywnie w Aplikacji mobilnej lub Serwisie Internetowym.
 5. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Usługi.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 7.

TRYB REKLAMACYJNY

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacja powinna być złożona poprzez email na adres reklamacje@georandka.pl lub w formie pisemnej z dopiskiem „GeoRandka” i wysłana listem na adres: ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, numer telefonu, z którego dokonano połączenia z Usługą oraz powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz drogą email lub pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. Reklamacje złożone w formie innej niż drogą email lub pisemną, a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.
 2. Zasady odpowiedzialności Organizatora określone są w § 1 ust. 2-8 niniejszego Regulaminu.

 

§ 8.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Konserwacja, ulepszenia i naprawy awarii Systemu Informatycznego przez Organizatora mogą pociągać za sobą okresowe wyłączanie bądź ograniczanie dostępu dla Uczestników Usługi oraz związane z tym ograniczenie możliwości korzystania z Usługi.
 2. Regulamin może podlegać zmianom, przy czym Uczestnicy zobowiązują się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzić aktualną wersję Regulaminu, która dostępna jest w czasie działania Systemu Informatycznego na stronie www.georandka.pl/play/regulamin. W przypadku braku zgody Uczestnika na nową treść Regulaminu, Uczestnik może dezaktywować Usługę zgodnie z § 4.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymywania się od nieuprawnionej przez Organizatora modyfikacji Serwisu Internetowego, jak również nie będą umieszczać w Usłudze treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Uczestnika w Systemie Informatycznym oraz odmowy ponownej rejestracji przez okres 12 miesięcy w przypadku stałego bądź rażącego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
 5. Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje ich automatycznej nieważności w pozostałej części i nie wpływa negatywnie na możliwość korzystania  z Usługi przez Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich pochodzących od niego treści oraz zawartości wizualnej Serwisu Internetowego, które to nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez zgody Organizatora, co nie narusza praw osób trzecich.
 7. Do wszelkich relacji prawnych powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. W przypadku sporów Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Po wyczerpaniu drogi polubownej właściwy dla rozstrzygania spraw dla Uczestników będących przedsiębiorcami jest Sąd właściwości ogólnej Organizatora.