Regulamin

Regulamin usługi „Georandka”
wersja z dnia 01.05.2014 r.

 

1.    Regulamin Usługi „GeoRandka”, dalej „Regulamin” określa zasady świadczenia usługi „GeoRandka”, dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej przy pomocy telefonu komórkowego.

2.    Usługę świadczy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, dalej „Polkomtel”.

3.    Definicje:

 • APN – Access Point Name – nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.
 • Aplikacja mobilnastworzony i utrzymywany przez Dostawcę program przeznaczony do zainstalowania na telefonie Klienta, umożliwiający korzystanie z Usługi. Jeśli telefon Klienta wyposażony jest w odbiornik GPS aplikacja umożliwi Dostawcy dokładniejszą lokalizację w oparciu o technologię GPS za zgodą Klienta. W przetwarzaniu danych o położeniu telefonu w oparciu o GPS nie uczestniczy Polkomtel, dane są przesyłane z Aplikacji mobilnej  do Dostawcy. Z aplikacji można korzystać wyłącznie na telefonach, których lista dostępna jest na stronie www.georandka.pl/t-mobile.
 • Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Usługi, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Dostawcę, za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usługi.
 • Chat – możliwość nawiązania konwersacji z innymi Użytkownikami przy wykorzystaniu kanału SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w § 4.
 • Chat Sam na Sam – możliwość nawiązania konwersacji z innym Użytkownikiem Pakietu Cyklicznego Rozrywka przy wykorzystaniu kanału SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w § 4.
 • Dopasowania – Dodaje Użytkownikowi dodatkowe informacje o procencie dopasowania przeglądanych przez niego Profili innych Użytkowników oraz dostęp do listy Użytkowników z najwyższym dopasowaniem, zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Dane o lokalizacji – dane wskazujące położenie geograficzne karty SIM używanej przez Klienta, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie i udostępnienie zgodnie z Regulaminem.
 • GPS Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską. 
 • Klient / Klienci – Abonent w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów, Abonent Simplus/Sami Swoi w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Abonent MixPlus w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus, AbonentPlusMix w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix, Abonent 36.6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6. 
 • Konto / Konto Użytkownika dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu się miejsce w Usłudze, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Usłudze, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Usłudze (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług Dodatkowych). 
 • Konto Cykliczne Vip – Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 4. 
 • Konto Free – dostępne dla wszystkich Użytkowników, w którym bez ponoszenia opłat uzyskują dostęp do podstawowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 4,
 • Konto cykliczne Mini – Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli w § 4. 
 • Konto cykliczne Standard – Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli w § 4.
 • Lokalizacja LBS – Location Based Service – system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM.
 • Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta klienta w Usłudze, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych.
 • Nick Rozrywka – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze z Aktywnym Pakietem Rozrywka, jaka została przez niego przybrana na etapie aktywacji Pakietu Rozrywka, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych.
 • Pakiet Cykliczny Rozrywka Usługa Dodatkowa dostępna dla Użytkowników z Aktywnym Kontem Cyklicznym Standard lub Aktywnym Kontem Cyklicznym, Vip, którym będzie naliczana dodatkowa cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w § 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w § 4.
 • Pakiet Dodatkowych Zainteresowań – Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zainteresowań do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Pakiet Dodatkowych Zdjęć – Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zdjęć do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Pakiet Tworzenia Zaproszeń – Dodaje Użytkownikowi możliwość stworzenia zaproszeń wystawianych dla innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4..
 • Pakiet Wiadomości – Dodaje Użytkownikowi możliwość wysłania wiadomości do innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń – Dodaje Użytkownikowi możliwość wyszukiwania zaproszeń innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Podobam się – Dodaje użytkownikowi możliwość oznaczania Profili innych Użytkowników jako te, które mu się spodobały zgodnie z tabelą 1 w § 4. Ta informacja będzie widoczna tylko dla Użytkownika oznaczającego i oznaczonego.
 • Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Usługi, które udostępniane i prezentowane są innym Użytkownikom Usługi w Serwisie, poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej oraz w postaci SMS.
 • Reklama Profilu – Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz połączeń z Aplikacji Mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w § 4.
 • SMSShort Message System, system krótkich wiadomości tekstowych.
 • Serwis – serwis internetowy udostępniony pod adresem www.georandka.pl/t-mobilew wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych.
 • Sieć Plus – sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel. Pojęcie „sieć Plus” nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Polkomtel (np. operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na numery abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi.
 • Tryb Incognito – Dodaje Użytkownikowi możliwość ukrywania swojej aktywności w Usłudze (dla innych Użytkowników jest zawsze jako ‘niepodłączony’ oraz nie pozostawia śladu odwiedzając inne Profile) zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Użytkownik usługi / Użytkownik – Klient będący osobą fizyczną powyżej 18 lat, która
  a) skutecznie zarejestrowała się w Usłudze zgodnie z działaniem opisanym
  § 3,
  b)
  posiada Wartość konta umożliwiającą uiszczenie opłat, o których mowa w §4 Regulaminu,
  c) zaakceptowała Regulamin, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także regulamin promocji.
 • Usługa – usługa „GeoRandka”, świadczona przez Polkomtel usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie dostępna dla Klientów, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, umożliwiająca Użytkownikom nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami usługi, umieszczanie w tej Usłudze informacji i komentarzy oraz treści w celu udostępnienia ich innym Użytkownikom usługi. Usługa wykorzystuje lokalizację LBS (Location Based Service). Usługa oparta jest o komunikację SMS, Aplikację mobilną i Serwis dostarczane przez Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 PLN, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552 dalej „Dostawca„.
 • Usługa Dodatkowa – dodatkowa odpłatna usługa: Konto Cykliczne Standard, Konto Cykliczne VIP, Pakiet Cykliczny Rozrywka, Pakiet Wiadomości, Pakiet Tworzenia Zaproszeń, Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń, Pakiet Dodatkowych Zdjęć, Pakiet Dodatkowych Zainteresowań, Chat, Chat Sam na Sam, Reklama Profilu, Dopasowania, Tryb Incognito, Podobam się, Zmiana Nicka (nazwy użytkownika), Zmiana Nicka w Rozrywce, Zmiana Numeru Telefonu, których reguły przyznawania i ponoszenia opłat opisane są w tabeli 1 w § 4. 
 • Wartość Konta Użytkownika Usługi wartości dodane do Konta Użytkownika w wyniku aktywacji Usług Dodatkowych; sposób przyznawania wartości, a tym samym zwiększania ilości zgromadzonych wartości jest opisany w tabeli 1 § 4. Ilość wartości ulega zmniejszeniu w przypadku użycia Usługi Dodatkowej.
 • Zmiana Nicka – Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka zgodnie z tabelą 1 w § 4.
 • Zmiana Nicka w Rozrywce – Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka zgodnie z tabelą 1 w § 4
 • Zmiana Numeru Telefonu Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany nazwy numeru telefonu zgodnie z tabelą 1 w § 4.

 § 2

Zasady Korzystania z Usługi

1.    Zawarcie z Polkomtel umowy o świadczenie Usługi następuje w drodze czynności faktycznej poprzez zarejestrowanie się Klienta w Usłudze, zgodnie z postanowieniami §3.

2.     Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów.

3.    Lokalizacja LBS karty SIM w telefonie Klienta może odbywać się wyłącznie na obszarze pokrycia zasięgiem sieci Plus.

4.    Jeden Klient może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz.

5.   Wartości zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi Użytkownik Usługi może wykorzystać używając Usługi Dodatkowe. Informacja o Wartości Konta Użytkownika Usługi jest widoczna po zalogowaniu się Użytkownika Usługi do Aplikacji mobilnej lub można ja uzyskać wysyłając bezpłatną wiadomość SMS z zarejestrowanego numeru Użytkownika Usługi o treści: KONTO na numer 80020.

6.   Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 9, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome.

7.    Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki WAP lub wskazanej w Regulaminie Aplikacji mobilnej wiąże się z opłatą za transmisję danych według obowiązującej Klienta taryfy. Opłaty pobierane są w sytuacji:

a.    pobierania Aplikacji mobilnej,

b.    logowania, przeglądania, aktualizowania Aplikacji mobilnej,

c.     użycia wartości na Koncie Użytkownika Usługi z Aplikacji monitorującej w tym przesyłania zdjęć.

8.     W celu pobrania na telefon Aplikacji monitorującej należy:

a.     Wysłać bezpłatnego SMS o treści: APLIKACJA na numer 80020. W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem, lub

b.     Wejść z telefonu na adres: www.georandka.pl/app

Wybierając link z odebranej zwrotnej wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł pobrać Aplikację mobilną.

§ 3

Rejestracja w Usłudze

1.    Klient może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów:

a.     poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi na stronie internetowej Serwisu, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,

b.     przez wysłanie wiadomości SMS o treści START lub GR na bezpłatny numer 80020; na telefon Klienta zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi

c.     poprzez założenie Konta Użytkownika Usługi z poziomu Aplikacji mobilnej, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami,

d.    przez wysłanie wiadomości SMS aktywującej dowolny pakiet zgodnie z działaniem opisanym w § 4; na telefon Klienta zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi.

2.    Następnie Użytkownik na założonym Koncie może uzupełnić swój Profil o rok urodzenia, płeć, Nick oraz płeć szukanych Użytkowników.

3.     Po zakończeniu działań opisanych w § 3 ust. 2 Klient, aby skorzystać z Usługi, powinien udzielić zgodę na lokalizację swojej karty SIM działającej w sieci Plus poprzez wysłanie dwóch bezpłatnych wiadomości SMS:

a.     pierwszej – o treści „ZGODA” na bezpłatny numer 80021,

b.     drugiej – o treści „POTWIERDZAM” lub „TAK” na bezpłatny numer 80021.

4.     Zakres zgody na lokalizację udzielonej przez Klienta obejmuje prawo Polkomtel do lokalizowania karty SIM w telefonie Klienta oraz udostępnienia Klientowi Danych o lokalizacji w sposób określony w Regulaminie.

5.     Wysłanie drugiego SMS o treści „POTWIERDZAM” lub „TAK”, zgodnie z ust.3, stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na dokonywanie lokalizacji karty SIM, wyrażonej w pierwszym SMS i uprawnia Polkomtel do lokalizacji karty SIM Klienta w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi.

6.     Do 24 godzin od czasu wyrażenia zgody przez Klienta zgodnie z działaniem opisanym w ust. 3, Klient otrzyma dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą wyrażenie zgody na lokalizację dla Usługi.

7.     Wyrażenie zgody na lokalizację jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.

8.     Polkomtel będzie przetwarzać Dane o lokalizacji,  tym przekaże Dostawcy dane o lokalizacji wskazujące położenie geograficzne karty SIM, działającej w sieci Plus, której dotyczy zgoda Klienta wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Usługi w okresie 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia reklamacji – przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Zgoda na lokalizację karty SIM działającej w sieci Plus obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne.

9.    Klient , który zakończy działanie opisane w ust 1 powyżej otrzymuje status Użytkownika.

§ 4

Opłaty w Usłudze, Zasilenie Konta Użytkownika Usługi, Usługi Dodatkowe

 

1. Użytkownik może aktywować jedną z Usług Dodatkowych w celu dostępu do dodatkowych opcji Usługi.

2. Sposoby aktywacji usług wskazuje tabela poniżej. Użytkownik powinien wysłać SMS na jeden z wymienionych numerów SMS Premium – w zależności od wybranej Usługi Dodatkowej, którą chce aktywować:

 

Tabela1

Nazwa Usługi Dodatkowej

Komenda aktywacji,
numer, cena brutto

Okres ważności i
aktualizacji*, cena brutto

Komenda dezaktywacji,
numer, cena brutto**

Opis wartości dodanych
do Konta

Konto Free

brak

brak

brak

Każde konto, które nie ma aktywnego
Standard, Vip ma status Konta Free

W ramach konta Użytkownik otrzymuje:

– możliwość edycji profilu, dodanie
jednego zdjęcia, dodanie 3 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie
profili, odbieranie wiadomości

Konto Cykliczne Mini

Pakiet aktywowany użytkownikom
promocji na podstawie regulaminu: Regulamin promocji „Bezpłatny pierwszy
miesiąc Pakietu Rozrywka”

płatny SMS przychodzący raz na
miesiąc

STOP GR na 1020 (0zł)

W ramach konta Użytkownik otrzymuje:

(minimum po upływie:

672 godzin dla miesiąca liczącego 28
dni;

696 godzin dla miesiąca liczącego 29
dni;

720 godzin dla miesiąca liczącego 30
dni;

744 godzin dla miesiąca liczącego 31
dni

od wysłania poprzedniego)

– możliwość edycji profilu, dodanie 5
zdjęć, dodanie 5 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie profili,
odbieranie wiadomości, wysyłanie wiadomości w liczbie 25, czatowanie z
użytkownikami w liczbie 1, tworzenie 3 zaproszeń, wyszukiwanie zaproszeń w
liczbie 15

każdy SMS przychodzący za 5 zł z VAT

Konto Cykliczne Standard

GR na 60180 (0zł)

płatny SMS przychodzący raz na 3 dni

STOP GR na 60180 (0zł)

W ramach konta Użytkownik otrzymuje:

(wysłany minimum po upływie 72
godzin od wysłania poprzedniego )

– możliwość edycji profilu, dodanie
10 zdjęć, dodanie 10 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie
profili, odbieranie wiadomości, wysyłanie wiadomości w liczbie 50, czatowanie
z użytkownikami w liczbie 3, tworzenie 5 zaproszeń, wyszukiwanie zaproszeń w
liczbie 30

każdy SMS przychodzący za 1,23 zł z
VAT

Konto Cykliczne Vip

GR na 60280 (0zł)

płatny SMS przychodzący raz na 3 dni

STOP GR na 60280 (0zł)

W ramach konta Użytkownik otrzymuje:

(wysłany minimum po upływie 72
godzin od wysłania poprzedniego

– możliwość edycji profilu, dodanie
dowolnej ilości zdjęć, dodanie dowolnej ilości zainteresowań, wyszukiwanie
profili, przeglądanie profili, nielimitowane wysyłanie i odbieranie
wiadomości, czatowanie z użytkownikami w liczbie 15, tworzenie 25 zaproszeń,
wyszukiwanie zaproszeń w nielimitowanej ilości

 

każdy SMS przychodzący za 2,46 zł z
VAT

Pakiet Cykliczny
Rozrywka

RO na 60280 (0zł)

płatny SMS przychodzący raz na 3 dni

STOP RO na 60280 (0zł)

Pakiet można aktywować tylko
posiadając już aktywne konto Standard lub Vip

(wysłany minimum po upływie 72
godzin od wysłania poprzedniego

W ramach pakietu Użytkownik
otrzymuje:

 

każdy SMS przychodzący za 2,46 zł z
VAT

dostęp do opcji chata grupowego,
chata sam na sam, videorozmowy, dodatkowe zainteresowania, specjalne
zaproszenia

Pakiet Wiadomości
(Pakiet Jednorazowy Wiadomości)

PWIA

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 30 wiadomości

73881 za 3,96 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 120 wiadomości

76881 za 7,38 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 300 wiadomości

79881 za 11,07 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 500 wiadomości

91581 za 18,45 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 1000 wiadomości

Pakiet Wyszukiwania
Zaproszeń (Pakiet Jednorazowy Wyszukiwania Zaproszeń)

PWZAP

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 10 możliwości
wyszukania zaproszeń

73881 za 3,96 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 35 możliwości
wyszukania zaproszeń

76881 za 7,38 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 80 możliwości
wyszukania zaproszeń

79881 za 11,07 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 140 możliwości
wyszukania zaproszeń

91581 za 18,45 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje 240 możliwości
wyszukania zaproszeń

Pakiet Tworzenia
Zaproszeń (Pakiet Jednorazowy Tworzenia Zaproszeń)

PZAP

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Użytkownik otrzymuje 5 możliwości
stworzenia zaproszeń

73881 za 3,96 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje 20 możliwości
stworzenia zaproszeń dla Konta Standard i 25 dla Konta Vip

76881 za 7,38 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje 50 możliwości
stworzenia zaproszeń dla Konta Standard i 60 dla Konta Vip

79881 za 11,07 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje 120 możliwości
stworzenia zaproszeń dla Konta Standard i 150 dla Konta Vip

91581 za 18,45 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje 200 możliwości stworzenia
zaproszeń dla Konta Standard i 250 dla Konta Vip

Pakiet Dodatkowych Zdjęć
(Pakiet Jednorazowy Dodatkowych Zdjęć)

PAKZDJ

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Free i Standard

Użytkownik otrzymuje możliwość
dodania 3 dodatkowych zdjęć do swojego Profilu

Pakiet Dodatkowych
Zainteresowań (Pakiet Jednorazowy Dodatkowych Zainteresowań)

ZAINTERESOWANIA

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Do wykorzystania bez limitu czasu

Nie dotyczy

Pakiet przeznaczony dla posiadaczy
Konta Free i Standard

Użytkownik otrzymuje możliwość
dodania 3 dodatkowych zainteresowań do swojego Profilu

Dopasowania

DOPASOWANIA

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa aktywacja)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje dostęp do
ekranu dopasowań oraz widzi procent dopasowania innych Użytkowników

Podobam się

PODOBA

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa aktywacja)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje dostęp do
ekranu „Podoba się”, może oceniać (Podoba mi się) innych
Użytkowników i widzi swoje oceny (Podobam się)

Tryb Incognito

INCOGNITO

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa aktywacja)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard

Użytkownik otrzymuje możliwość zmian
statusu dostępności; po zmianie na ‚niewidoczny’ nie pozostawia śladu
odwiedzając inne Profile

Reklama Profilu
(Jednorazowa Reklama Profilu)

REKLAMA

 

 

 

na numer:

79881 za 11,07 zł z VAT

3 dni

Nie dotyczy

Dodaje Profil Użytkownika do
promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji
Mobilnej na 3 dni

91581 za 18,45 zł z VAT

7 dni

Nie dotyczy

Dodaje Profil Użytkownika do
promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji
Mobilnej na 7 dni

Chat

CHAT <nick>

 

 

 

na numer:

 

71881 za 1,23 zł z VAT

8 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 9 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 8 lub 9 godzin

73881 za 3,96 zł z VAT

24 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 30 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 24 lub 30 godzin

76881 za 7,38 zł z VAT

50 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 70 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 50 lub 70 godzin

79881 za 11,07 zł z VAT

100 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 110 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 100 lub 110 godzin

91581 za 18,45 zł z VAT

220 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 250 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Konta Standard i Vip

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 220 lub 250 godzin

Chat Sam na Sam

RSNS <nick>

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

2 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 3 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka
przez 2 lub 3 godziny

73881 za 3,96 zł z VAT

8 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 10 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka
przez 8 lub 10 godzin

76881 za 7,38 zł z VAT

24 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 30 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka
przez 24 lub 30 godzin

79881 za 11,07 zł z VAT

48 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 80 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka
przez 48 lub 80 godzin

91581 za 18,45 zł z VAT

96 godzin dla posiadaczy Konta
Standard i 150 godzin dla Vip

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka

Użytkownik otrzymuje możliwość
Chat’owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka
przez 96 lub 150 godzin

Zmiana Numeru Telefonu

ZMIANA <nowy numer>

 

 

 

na numer:

71881 za 1,23 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa zmiana)

Nie dotyczy

Zmiana Numeru Telefonu do którego
przypisane jest Konto Użytkownika

Zmiana Nicka

NICK <nowy nick>

 

 

 

na numer:

73881 za 3,69 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa zmiana)

Nie dotyczy

Zmienia Nick Użytkownika

Zmiana Nicka w Rozrywce

NICKERO <nowy nick>

 

 

 

na numer:

76881 za 7,38 zł z VAT

Nie dotyczy (jednorazowa zmiana)

Nie dotyczy

Dodatek przeznaczony dla posiadaczy
Pakietu Rozrywka Zmienia Nick Użytkownika w Pakiecie Rozrywka

*Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne odnowienie wartości opisanych w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta” wskutek otrzymania płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego i o cenie określonej w kolumnie „Komenda aktywacji, numer, cena brutto” dla aktywowanego Konta Cyklicznego Mini, Standard, Vip i Pakietu Rozrywka, liczony jest od momentu aktywacji; doładowane wartości są widoczne na Koncie Użytkownika przez wskazany w tabeli „okres aktualizacji”. Dla pozostałych Usług Dodanych podany okres oznacza przez jaki czas wartości opisane w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta” będą dostępne na Koncie Użytkownika.

** Nie dotyczy Pakietu Jednorazowego

3.   W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Usług Dodatkowych innych niż Konta Cyklicznego Mini, Standard, Vip i Pakietu Rozrywka, o których mowa w tabeli z ust.2 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium wartości opisane w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta” kumulują się na Koncie Użytkownika, chyba że opis wartości stanowi inaczej. W przypadku Konta Cyklicznego Mini, Standard, Vip i Pakietu Rozrywka ponowna próba aktywacji dla już aktywnej Usługi Dodatkowej spowoduje odesłanie informacji, że Usługa Dodatkowa jest już aktywna (wartości nie zostaną dodane).

4.     W okresach aktualizacji Konta Cyklicznego Mini, Standard, Vip i Pakietu Rozrywka podanego w tabeli 1 wraz z otrzymaniem płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego za każdym razem pobierana jest opłata w wysokości określonej w kolumnie „Okres ważności i aktualizacji, cena brutto”, a na Koncie Użytkownika odświeżane są wartości opisane w kolumnie „Opis wartości dodanych do Konta”. Niewykorzystane wartości nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się). Opłata pobierana jest niezależnie od tego czy Klient uzupełnił swój profil zgodnie z działaniem opisanym w §3 ust. 2.

5.    W przypadku migracji (zmiany obowiązującego konta Mini, Standard, Vip) w trakcie trwania cyklu niewykorzystane punkty pozostają na Koncie Użytkownika Usługi. Nowe Konto Cykliczne zacznie obowiązywać od kolejnego cyklu zgodnie z tabelą z ust 2. Warunkiem aktywacji nowego Konta Cyklicznego jest wyłączenie starego pakietu zgodnie z tabelą z ust 2. Aktywacja wartości oraz naliczenie opłaty w ramach nowego Konta Cyklicznego nie nastąpi do momentu wyłączenia starego Konta Cyklicznego. Do momentu wyłączenia starego Konta Cyklicznego dla Użytkownika Usługi obowiązującym pozostanie dotychczasowe (stare) Konto Cykliczne, zgodnie z tabelą z ust .2.

6.    W przypadku jednoczesnego posiadania wartości przyznanych z Konta Cyklicznego Mini, Standard, Vip, Pakietu Rozrywka oraz pozostałych Usług Dodatkowych innych niż ww., w pierwszej kolejności wykorzystywane są wartości zawarte w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka, następnie Koncie Cyklicznym Vip, Koncie Cyklicznym Standard, Koncie Cyklicznym Mini, a na końcu wartości z innych Usług Dodatkowych niż ww. Konta Cykliczne i Pakiet Cykliczny Rozrywka.

7.    W przypadku aktywacji Konta/Pakietu Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi „Komenda aktywacji, numer, cena”), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Konto/Pakiet Cykliczne Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu. Z tytułu wysłania lub otrzymania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.

8.   Przy każdej aktywacji Konta/Pakietu Cyklicznego Użytkownik Usługi wraz z momentem otrzymania płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego zostanie obciążony opłatą wskazaną w tabeli 1 powyżej (kolumna „Okres ważności i aktualizacji, cena”). W przypadku Użytkowników Usługi, korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych warunkiem aktywacji Konta/Pakietu Cyklicznego i obciążenia opłatą za Usługę jest posiadanie odpowiednich środków na koncie (odpowiedniej wartości konta) oraz zalogowanie karty SIM do sieci Plus w momencie, w którym zostanie podjęta próba obciążenia tego konta opłatą.

9.    Aktywacja Konta/Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Konto/Pakiet Cykliczny w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

10.   Korzystanie z Konta/Pakietu Cyklicznego i jego dezaktywacja w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Konta/Pakietu Cyklicznego (automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi) zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

11. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie „Komenda dezaktywacji, numer, cena” w tabeli 1 powyżej.

12.  Użytkowników Usług korzystających z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Wartości konta w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym opłaty za Pakiet/Konto Cykliczne oraz opłat, o których mowa w ust. 9 i 10, o ile Użytkownik Usługi będzie korzystał z Usługi w roamingu międzynarodowym.

13.  Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Konta/Pakietu Cyklicznego Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do momentu dezaktywacji Konta/Pakietu Cyklicznego zgodnie z działaniem opisanym w ust.14. Użytkownik Usługi aktywujący Konto/Pakiet Cykliczny wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach i opłatą wskazaną w tabeli z ust.2 powyżej w kolumnie „Okres ważności i aktualizacji*, cena brutto” dla aktywowanego Konta/Pakietu Cyklicznego).

14.  W celu dezaktywacji Konta/Pakietu Cyklicznego należy wysłać, z numeru telefonu, który został wykorzystany do aktywacji Konta/Pakietu Cyklicznego, wiadomość SMS o treści i na numer podany w tabeli w kolumnie „Komenda dezaktywacji, numer, cena”” („Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto / Pakiet Cykliczne”). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Konto/Pakiet Cykliczne powoduje dezaktywację Konta/Pakietu Cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Polkomtel, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Polkomtel. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto/Pakiet Cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i 10 powyżej.

15.  Dezaktywacja Konta/Pakietu Cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika Usługi , ale opłacony okres korzystania z Konta/Pakietu Cyklicznego.

16.  Nie uregulowane w Regulaminie warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

17.  System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w sieci Plus. Wartości zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi.

18.   Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki WAP lub wskazanej w Regulaminie Aplikacji mobilnej wiąże się z opłatą za transmisję danych według obowiązującej Klienta taryfy zgodnie z § 2 ust.7.

19.   Użytkownik Usługi, który po raz pierwszy aktywuje Konto Mini, Standard, Vip lub Pakiet Rozrywka w okresie Promocji wskazanym w ust. 26 poniżej może skorzystać z oferty promocyjnej (dalej „Promocji”) na poniższych warunkach.

20.  W ramach Promocji Użytkownik Usługi ma możliwość aktywacji wybranego przez siebie Konta Mini, Standard, Vip lub Pakietu Rozrywka zgodnie z tabelą z §4 ust.2 oraz otrzymania za to darmowych wartości na Koncie Użytkownika Usługi (dalej „Bonus”) w liczbie odpowiadającej wartościom, które przysługują za aktywację danego Konta/Pakietu Cyklicznego zgodnie z tabelą z §4 ust.2, z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej.

21.  Bonus przyznawany jest wyłącznie w pierwszym okresie obowiązywania Pakietu Mini, Standard, Vip lub Pakietu Rozrywka co oznacza, że za kolejne okresy aktualizacji Konta/Pakietu Użytkownik Usługi zostaje obciążony opłatą zgodnie z tabelą z §4 ust.2 .

22.  W celu otrzymania Bonusu Użytkownik Usługi powinien aktywować Konto zgodnie z tabela z § 4 ust. 2.

23.  Bonus przysługuje tylko tym Użytkownikom Usługi, którzy po raz pierwszy aktywują Konto Mini, Standard, Vip lub Pakiet Rozrywka.

24.  Bonus może zostać aktywowany tylko jeden raz i tylko na wybrane Konto/Pakiet Rozrywka.

25.  Po upływie pierwszego okresu obowiązywania Konta/Pakietu Cyklicznego o którym mowa w ust. 2 powyżej, opłaty za kolejne cykliczne (automatyczne) doładowania Konta Użytkownika Usługi w ramach aktywowanego Konta/Pakietu będą zgodne z tabelą z § 4 ust. 3 na zasadach opisanych w §4.

26.   Promocja obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 r. (okres Promocji).

27.   Promocja może być odwołana w każdym czasie w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że odwołanie Promocji nie będzie powodować dezaktywacji aktywnych pakietów

 

§ 5

Usuwanie konta, Wycofanie zgody na lokalizację

1.    W celu usunięcia Konta, należy wysłać SMS-a o treści USUN KONTO na bezpłatny numer 80020. W SMS zwrotnym usługa potwierdzi usunięcie Konta.

1.     Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 nie wyłącza aktywnych Kont/Pakietów Cyklicznych. Aby wyłączyć aktywne Konta/Pakiety Cykliczne należy postępować zgodnie § 4 ust. 14.

2.   Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 nie wycofuje udzielonej zgody na lokalizację zgodnie § 3 ust. 3. W celu wycofania zgody należy postępować zgodnie z ust. 2 poniżej.

3.  W przypadku usunięcia Konta Użytkownika niewykorzystane wartości bezzwrotnie przepadają oraz wszelkie informacji zapisane na Koncie Użytkownika zostają usunięte.

2.    Wycofanie zgody na lokalizację, udzielonej przez Klienta zgodnie z §3 ust.3 jest możliwe w każdym czasie poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści „USUN” na numer 80021.

3.    Do 24 godzin od czasu wycofania zgody przez Klienta zgodnie z działaniem opisanym w ust. 2 powyżej, Klient otrzyma dodatkową wiadomość SMS potwierdzającą wycofanie zgody na lokalizację dla Usługi.

4.    W celu ponownego uruchomienia Usługi Klient powinien postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności §3.

 

§ 6

Zobowiązania Użytkownika

1.    Użytkownicy zobowiązują się do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość Usługi.

2.    Użytkownikowi zabrania się podejmowania w Usłudze działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w Usłudze w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w Usłudze:

a.    materiałów i symboli sprzecznych z prawem,

b.    materiałów i symboli naruszających chronione prawem dobra osób trzecich i Polkomtel, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste,

c.    wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje,

d.    materiałów i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne,

e.    danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia, nazwiska lub pseudonimu w celu podszywania się pod konkretną inną osobę,

f.      materiałów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych,

g.   materiałów, z których korzystanie przez innych użytkowników lub Dostawcę może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez tych użytkowników lub Dostawcę, a w szczególności materiałów zawierających wirusy komputerowe lub tzw. trojany.

3.     W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w serwisie treści naruszających punkt 2 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem reklamacje@georandka.pl.

 

§ 7

Ograniczenie odpowiedzialności

1.     Polkomtel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a.     ewentualne szkody i krzywdy poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,

b.     sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi,

c.     jakiekolwiek krzywdy powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym także wyrządzone osobom trzecim,

d.     treści wykorzystywane w Usłudze.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.     Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 01.05.2014 roku.

2.     W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów 36.6.

3.     Regulamin dostępny jest na stronie www.georandka.pl/t-mobile oraz w siedzibie Polkomtel.